dinsdag 3 januari 2017

Boodschappen van 2017


Boodschap van de Koningin van de Vrede van 2 maart 2017 aan Mirjana. 

Lieve kinderen, 

Ik kom met moederlijke liefde om jullie te helpen om meer liefde en dus meer geloof te hebben. Ik kom jullie helpen om de woorden van mijn Zoon met liefde te beleven, zodat de wereld kan veranderen. Daarom, apostelen van mijn liefde, verzamel ik jullie om mij heen. Kijk naar mij met het hart, praat met mij als met een moeder over je pijn, lijden en vreugde. Vraag mij om tot mijn Zoon te bidden voor jullie. Mijn Zoon is genadig en rechtvaardig. Mijn moederlijk hart zou willen dat ook jullie zo worden. Mijn moederlijk hart zou willen dat jullie, apostelen van mijn liefde, met jullie leven getuigen over mijn Zoon en over mij aan iedereen om jullie heen. Zo wordt de wereld anders, weer eenvoudig, weer zuiver, zo komen geloof en hoop terug. Daarom, mijn kinderen, bid, bid, bid met het hart, bid met liefde, bid met goede werken. Bid dat iedereen mijn Zoon zou leren kennen, zodat de wereld kan veranderen, zodat de wereld gered kan worden. Beleef de woorden van mijn Zoon met liefde. Oordeel niet, maar hou van elkaar, zodat mijn hart kan overwinnen. Ik dank jullie."


VIDEO

https://youtu.be/mNAMWjOmMcE


Message of Our Lady of Medjugorje 
through the visionary 
Mirjana Dragičević-Soldo. 2nd March 2017.

ON THE 2nd OF EVERY MONTH, OUR LADY AND MIRJANA PRAY ESPECIALLY FOR THOSE, WHO HAVE NOT YET COME TO KNOW THE LOVE OF GOD.

“Dear children, with motherly love I am coming to help you to have more love and that means more faith.
I am coming to help you to live with love the words of my Son, so that the world would be different.

Therefore, apostles of my love, I am gathering you around myself.
Look at me with the heart, speak to me as to a mother 
about your pains, sufferings and your joys.

Ask me to pray to my Son for you. 
My Son is merciful and just.
My motherly heart would desire for you also to be like that.

My motherly heart would desire that you, apostles of my love, speak of my Son and of me to all those around you with your life; so that the world would be different; that simplicity and purity would return; that faith and hope would return.

Therefore, my children, pray, pray, pray with the heart, 
pray with love, pray with good works.

Pray that everyone would come to know my Son, 
so that the world would change, 
that the world would be saved.

With love live the words of my Son.
Do not judge, instead love one another so 
that my heart could triumph.
Thank you.”

Vertaling volgt.Boodschap van 25 februari 2017 aan Marija Pavlovic-Lunetti


Lieve kinderen, vandaag roep Ik jullie op om jullie geloof diep te beleven en de Allerhoogste te smeken dat Hij het versterkt, zodat wind en storm het niet kunnen breken. Moge de wortels van jullie geloof het gebed en de hoop in het eeuwige leven zijn. Werk nu reeds aan jezelf, mijn lieve kinderen, in deze tijd van genade waarin God jullie de genade geeft om, door onthechting en de oproep tot bekering, mensen te worden met klaar en volhardend geloof en hoop. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."


**********************MEDJUGORJE boodschap aan Mirjana:
Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 februari 2017

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, jullie die je best doen om elke dag van je leven te offeren aan mijn Zoon, jullie die proberen met Hem te leven, jullie die bidden en offers brengen, jullie zijn de hoop in deze wereld zonder vrede. Jullie zijn stralen van het Licht van mijn Zoon, een levend Evangelie en jullie zijn mijn beminde apostelen van liefde. Mijn Zoon is met jullie. Hij is met degenen die aan Hem denken en die bidden. Maar zo wacht Hij ook geduldig op degenen die Hem niet kennen. Daarom, jullie, apostelen van mijn liefde, bid met het hart en laat door jullie werken de liefde van mijn Zoon zien. Dit is de enige hoop voor jullie en ook de enige weg naar het eeuwig leven. Ik, als moeder, ik ben hier bij jullie. Jullie gebeden, tot mij gericht, zijn voor mij de mooiste rozen van liefde. Ik kan enkel zijn waar ik de geur van rozen ruik: daar is hoop! Dankjewel."

Bron: http://www.bedevaart.net/


“Dear children, you who are striving to offer every day of your life to my Son, you who are trying to live with Him, you who are praying and sacrificing – you are the hope in this restless world. You are rays of the light of my Son, the living gospel, and you are my beloved apostles of love. My Son is with you. He is with those who think of Him – those who pray. But in the same way, He is patiently waiting for those who do not know Him. Therefore, you, apostles of my love, pray with the heart and with your works show the love of my Son. This is the only hope for you, and this is also the only way to eternal life. I, as a mother, I am here with you. Your prayers directed to me are the most beautiful roses of love for me. I cannot but be where I sense the scent of roses. There is hope. Thank you.”2 januari 2017
Lieve kinderen, mijn Zoon was de Bron van liefde en licht toen Hij op aarde sprak tot het volk aller volkeren. Mijn apostelen, volg Zijn licht! Dat is niet gemakkelijk: jullie moeten klein zijn. Je moet jezelf kleiner maken dan de anderen door middel van het geloof, om met Zijn liefde vervuld te worden. Geen enkel mens op aarde kan zonder geloof een wonderlijke belevenis ervaren. Ik ben met jullie. Door deze komst en door deze woorden maak ik mezelf aan jullie bekend. Ik verlang ernaar om tegenover jullie te getuigen van mijn liefde en moederlijke zorg. Mijn kinderen, verknoei geen tijd met het stellen van vragen waar je nooit antwoord op krijgt. Aan het einde van je aardse reis, zal de Hemelse Vader je de antwoorden geven. Wees je er altijd van bewust, dat God alles weet; God ziet, God bemint. Mijn veelgeliefde Zoon verlicht het leven en verdrijft de duisternis. Mijn moederlijke liefde, die mij naar jullie brengt, is onuitsprekelijk, mysterieus, maar reëel. Ik druk mijn gevoelens voor jullie uit: liefde, begrip en moederlijke welwillendheid. Van jullie, mijn apostelen, verlang ik rozen van gebed, die daden van liefde moeten zijn. Voor mijn moederlijk hart zijn dat de meest waardevolle gebeden. Ik bied deze aan mijn Zoon aan, Die geboren werd omwille van jullie. Hij kijkt naar jullie en hoort jullie; Wij zijn altijd dicht bij jullie. Dit is de liefde die roept, verenigt, verandert, bemoedigt en waarmaakt. Daarom, mijn apostelen, heb elkaar steeds lief en bemin mijn Zoon boven alles. Dat is de enige manier tot redding, tot eeuwig leven. Dat is mijn meest innige smeekbede, die mijn hart vult met de heerlijkste geur van rozen.
Bid, bid altijd voor je herders, dat zij de kracht mogen hebben om het Licht van mijn Zoon te zijn. Dank jullie.